Patronaty

Projekt „Od mobilności do przedsiębiorczości”

Program – Erasmus+

 

Akcja kluczowa – Mobilność edukacyjna

Akcja – Mobilność osób uczących się i pracowników

Typ akcji – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

Numer umowy o dofinansowanie – 2016-1-PL01-KA102-025448

Data realizacji projektu – 15.11.2016 – 14.07.2018

Wartość dotacji – 127 278,00 EUR

 

Projekt „Od mobilności do przedsiębiorczości” został przygotowany wspólnie przez Konsorcjum, w skład którego wchodzi Accelerated Learning International Poland Sp.z o.o., Zespół Szkół zawodowych nr 1 im. mjr. H.Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach oraz I Technikum Poligraficzno-Usługowe w Wyszkowie w oparciu o współpracę z Instytucją przyjmującą Esmovia Sistema Practices działającą w Hiszpanii. Zarówno członkowie Konsorcjum jak i instytucja przyjmująca posiadają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów edukacyjnych na poziomie europejskim. Priorytetem dla wszystkich interesariuszy projektu jest innowacja edukacyjna zarówno w zakresie wiedzy i kompetencji jak i metod i narzędzi osiągania wyznaczonych celów.  Podejście uczestników projektu wpisuje się w trend zastąpienia imitacji przez innowację, tj. odejścia od powielania stosowanych do tej pory standardowych kwalifikacji i rozwiązań na rzecz wypracowania udoskonalonej metodologii zdobywania nowej wiedzy i kompetencji, ich monitoringu, ewaluacji, upowszechniania i zastosowania na rynku pracy w celu podniesienia konkurencyjności polskiego rynku pracy oraz konkurencyjności polskich pracowników na europejskich rynkach pracy. Szczegółowym celem projektu było umożliwienie młodzieży, w większości defaworyzowanej i niemobilnej (pochodzącej z terenów wiejskich, rodzin o długotrwałym bezrobociu) zapoznania się z funkcjonowaniem firm z ich sektora kształcenia, doskonalenie posiadanych i zdobycie nowych kompetencji branżowych i społeczno-personalnych oraz językowych. Działania te służyły także poprawie przejrzystości i uznawania kwalifikacji zawodowych zgodnie ze standardami europejskimi np. Europass Mobility. Poza zdobyciem i udoskonaleniem kwalifikacji uczestnicy projektu przyczynili się do zmiany postrzegania polskich pracowników na zagranicznych rynkach pracy.  W projekcie wzięło udział 55 uczestników (47 uczniów i 8 osób towarzyszących stanowiących wsparcie pedagogiczne i logistyczne). Są to uczniowie trzecich klas o profilu gastronomicznym i fryzjerskim wybranych na podstawie mierzalnych obiektywnych kryteriów. Uczestników podzielono na dwie grupy, które odbyły staże w Hiszpanii w terminie:

 

21/05/2017 – 18.06.2017 – 22 uczestników i 4 osoby towarzyszące,

08/04/2018 – 05/05/2018 – 25 uczestników i 4 osoby towarzyszące.

 

Działania projektowe objęły trzy fazy : etap wstępny: wyłonienie i przygotowanie uczestników wraz z uwzględnieniem ewaluacji ex-ante,; etap implementacji: odbycie stażu/praktyk w branżowych zakładach w Hiszpanii wraz z uwzględnieniem ewaluacji on-going i monitoringu oraz etap końcowy: ewaluacja ex-post związana z ECVET i zróżnicowane formy upowszechniania i multiplikacji rezultatów w celu zapewnienia ich trwałości. Projekt opiera się na efekcie synergii osiągniętym dzięki współpracy sektora edukacyjnego z sektorem rynku pracy zarówno w trakcie realizacji praktyk za granicą ,jak i upowszechniania ich efektów na polskim rynku pracy. W dłuższej perspektywie dzięki projektowi wprowadzone zostaną innowacyjne metody kształcenia, akredytacji i walidacji zdobytych kompetencji, zintensyfikowanie współpracy szkół z lokalnym i regionalnym rynkiem pracy oraz kontynuowanie kontaktów z partnerami zagranicznymi.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.