Statut fundacji

STATUT FUNDACJI BLIŻEJ POLSKI

 

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA ”BLIŻEJ POLSKI” zwana w dalszej części statutu ”Fundacją”, ustanowiona przez Pana Grzegorza Leonarda Pytkowskiego oraz Pana Grzegorza Popielarza, zwani dalej łącznie ”Fundatorami” bądź z osobna „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mirona Jakubiak w Kancelarii Notarialnej w Warszawie dnia 27 lipca 2010 r. Rep. A Nr 3600/2010, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 120, poz. 1268, z dnia 6 kwietnia 2001r.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Uprawnienia zastrzeżone postanowieniami niniejszego Statutu na rzecz Fundatorów, Fundatorzy wykonują zgodnie z zapisami Statutu. W razie śmierci jednego z Fundatorów lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych, uprawnienia zastrzeżone w niniejszym Statucie na rzecz Fundatorów, wykonuje samodzielnie Fundator pozostały przy życiu i posiadający zdolność do czynności prawnych.

§2

 1. Fundacja działa pod nazwą FUNDACJA „BLIŻEJ POLSKI”
 2. Siedzibą fundacji jest Warszawa.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§3

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§4

Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady w Polsce i za granicą, a także przystępować do spółek, stowarzyszeń i innych organizacji oraz łączyć się z innymi fundacjami.

§5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy dla polityki społecznej.

§6

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§7

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym 
 dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II – Cele i działalność Fundacji

§8

 1. Celem Fundacji są:
  • inicjowanie i wspieranie działań służących ochronie i popularyzacji wartości kultury polskiej i dziedzictwa narodowego, w Polsce i za granicą,
  • promowanie postaw solidarności oraz poszanowania praw człowieka a w tym praw dziecka, wobec grup poszukujących ochrony państwa i organizacji pozarządowych,
  • popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, naukowej, oświatowo-kulturalnej i sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania rozwoju dzieci i młodzieży,

   

 2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  • wspieranie i pomoc w organizowaniu różnych form rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • działania na rzecz różnego typu ośrodków pomocy,
  • pomoc i wspieranie działalności szkół polskich za granicą,
  • działania wspierające organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
  • przyznawanie stypendiów i nagród dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli,
  • pomoc i wspieranie działalności nauczycieli w Polsce,
  • pomoc i wspieranie działalności nauczycieli w szkołach polskich za granicą,
  • promowanie postaw patriotycznych oraz promujących wartości kultury polskiej i dziedzictwa narodowego, w Polsce i za granicą.
  • pomoc i wpieranie wszelkiego rodzaju działalności sportowej, promującej rozwój sportu w Polsce i za granicą oraz popularyzację zdrowego trybu życia.
  • pomoc i wspieranie realizacji wszelkich inicjatyw i projektów mających na celu rozwój sportowy oraz kulturalny.

   

§9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

ROZDZIAŁ III – Majątek i dochody Fundacji

§10

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania a w szczególności prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
 2. Fundusz założycielski Fundacji wniesiony został w gotówce przez założycieli w równych częściach po 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych.

§11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12

 1. Dochodami Fundacji, zwiększającymi jej majątek są:
  • darowizny, spadki i zapisy.
  • dotacje i subwencje osób prawnych oraz osób fizycznych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej z kraju i zagranicy.
  • dochody ze zbiórek i imprez publicznych.
  • dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.
  • dochody z działalności gospodarczej.

   

 2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§14

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują darowizny lub subwencji (jednorazowej 
lub łącznej) na rzecz Fundacji w wysokości równej, co najmniej 25.000,00zł (dwudziestu pięciu tysięcy złotych) uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.
 2. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

§15

 1. Fundacja działa na podstawie planu dochodów i wydatków, uchwalonego przez Zarząd oraz zatwierdzonego przez Zebranie Fundatorów.
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

 

ROZDZIAŁ IV – Organy Fundacji

§16

Organami Fundacji są:

 1. Zebranie Fundatorów,
 2. Rada Fundacji,
 3. Zarząd Fundacji.

§17

 1. Zebranie Fundatorów odbywa się z inicjatywy któregokolwiek z Fundatorów lub na wniosek Zarządu.
 2. Zebranie Fundatorów odbywa się w siedzibie Fundacji lub we wskazanym przez jednego z Fundatorów miejscu na terenie Polski.
 3. Każdemu z Fundatorów przysługuje w głosowaniu jeden głos w stosunku do wniesionego kapitału założycielskiego. Fundator może uczestniczyć w zebraniu i wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie.
 4. Zebranie Fundatorów jest protokołowane, księgę protokołów przechowuje Zarząd Fundacji.
 5. Do ważności Zebrania Fundatorów wymagana jest obecność co najmniej jednego Fundatora, jeżeli wszyscy Fundatorzy zostali powiadomieni o planowanym Zebraniu listami poleconymi co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem. Zawiadomienie w tym trybie nie jest wymagane, jeżeli obecni są wszyscy Fundatorzy a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu.
 6. Uchwały Zebrania Fundatorów zapadają większością głosów.

§18

 1. Do obowiązków Zebrania Fundatorów w szczególności należy:
  • Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Prezesa Zarządu,
  • Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji i Przewodniczącego Rady,
  • Powoływanie i odwoływanie Pełnomocnika Fundacji reprezentującego Fundację w umowach zawieranych z Zarządem Fundacji lub poszczególnymi członkami Zarządu,
  • Ocena pracy Zarządu,
  • Zmiana statutu Fundacji,
  • Wyznaczanie Likwidatorów Fundacji,
  • Wskazanie przeznaczenia majątku Fundacji po zakończeniu jej likwidacji.

   

 2. Zebranie Fundatorów ma prawo kontroli Zarządu Fundacji w pełnym zakresie, mogą zobowiązywać Zarząd do przedstawienia planu finansowego, kierunku rozwoju, sprawozdań z działalności. Zarząd zobowiązany jest przekazać Zgromadzeniu Fundatorów wszelkie dokumenty i informacje dla prowadzenia kontroli.
 3. W razie stwierdzenia, że działanie Zarządu narusza przepisy prawa, postanowienia Statutu lub jest sprzeczne z przyjętym planem finansowym, Zebranie Fundatorów może wezwać do usunięcia nieprawidłowości.

 

Rada Fundacji

§19

 1. Rada Fundacji jest organem doradczym i kontroli wewnętrznej oraz nadzoru Fundacji, posiadającym również uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
 2. Do zadań Rady należy:
  • sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością Fundacji;
  • opiniowanie sprawozdania finansowego Fundacji;
  • opiniowanie udzielenia członkom Zarządu absolutorium;
  • bieżący nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;
  • występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
  • opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
  • wyrażania opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
  • występowanie do Zebrania Fundatorów z wnioskiem o odwołanie członków Zarządu lub Prezesa Zarządu;

   

 3. Rada Fundacji może żądać od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań, wyjaśnień, sprawdzać księgi i dokumenty oraz uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.
 4. Rada Fundacji ma prawo żądać rozpatrzenia przez Zarząd określonych spraw.

§20

 1. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech osób.
 2. Członków Rady powołuje i odwołuje Zebranie Fundatorów. Zebranie Fundatorów może powoływać i odwoływać członków Rady w każdym czasie.
 3. W razie śmierci obydwu Fundatorów lub utraty przez obydwu z nich zdolności do czynności prawnych, ich kompetencje w zakresie powoływania i odwoływania członków Rady przysługują Przewodniczącemu Rady.
 4. Fundator może być członkiem Rady Fundacji.

§21

 1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
 2. Członkiem Rady nie może być pracownik Fundacji.

§22

 1. Mandat członka Rady wygasa wskutek:
  • rezygnacji członka Rady z pełnienia tej funkcji;
  • śmierci członka Rady;
  • odwołania członka Rady z tej funkcji.

   

 2. Członek Rady może być w każdym czasie odwołany przez Zebranie Fundatorów.
 3. Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatu członka Rady, skład Rady będzie niezgodny z postanowieniem § 20 ust. 1 Statutu, Zebranie Fundatorów obowiązane jest niezwłocznie powołać nowego członka Rady w celu uzupełnienia jej składu.

§23

 1. Zebranie Fundatorów wybiera Przewodniczącego Rady.
 2. Rada spośród swoich członków wybiera Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji. Dopuszczalny jest wybór większej liczby Wiceprzewodniczących.
 3. Przewodniczący Rady prezentuje stanowisko Rady wobec Zebrania Fundatorów i Zarządu, jak również przygotowuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.
 4. W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady obowiązków, jego funkcje pełni Wiceprzewodniczący, a w jego braku inny członek Rady, przez Przewodniczącego upoważniony. W przypadku braku upoważnienia, obowiązki Przewodniczącego Rady pełni inny członek Rady wybrany w tym celu przez Radę.

§24

 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku, jak również dokonuje czynności kontrolnych w ustalonym przez siebie zakresie i czasie.
 2. Rada Fundacji działa w drodze uchwał.
 3. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków obecnych na posiedzeniu, z tym że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§25

 1. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu Fundacji, Fundatora lub ¼ składu członków Rady.
 2. O terminie posiedzenia Rady, Przewodniczący zawiadamia członków Rady, co najmniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem. Dopuszczalne jest zawiadomienie członków o posiedzeniu Rady dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem jej odbioru.
 3. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Fundator.
 4. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
 5. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji oraz organów administracji publicznej, których działalność lub zakres kompetencji pokrywa się z celami Fundacji.
 6. Udział osób wymienionych w pkt. 4 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.
 7. Z posiedzenia Rady Fundacji sporządzany jest protokół.

§26

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia z  tytułu pełnienia funkcji w Radzie, mogą jednak otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów.

§27

Zebranie Fundatorów może powołać dodatkowe organy doradcze i  eksperckie w postaci rad i zespołów merytorycznych.

 

Zarząd Fundacji

§28

 1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, powoływanych 
przez Fundatorów na czas nieoznaczony.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 4. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
 5. W razie śmierci obydwu Fundatorów lub utraty przez obydwu z nich zdolności do czynności prawnych, ich kompetencje w zakresie powoływania i odwoływania członków Zarządu przysługują Radzie Fundacji.

§29

 1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji lub Zebrania Fundatorów.
 2. Zarząd w szczególności:
  • kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz;
  • sporządza sprawozdania z działalności Fundacji i przedstawia je Radzie Fundacji;
  • sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
  • przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
  • ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
  • odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz racjonalność i prawidłowość wydatkowania środków Fundacji;
  • tworzy i likwiduje zakłady Fundacji;
  • podejmuje uchwały o przystąpieniu do spółek, stowarzyszeń lub innych organizacji;
  • podejmuje uchwały w sprawie konieczności proponowania zmian Statutu, połączenia Fundacji z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji;
  • zatrudnia kierowników zakładów oraz uchwala regulamin organizacyjny zakładów Fundacji.

   

§30

 1. Zebranie Fundatorów może uchwalić regulamin według którego działać będzie Zarząd.
 2. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie i wtedy nie otrzymują wynagrodzenia lub mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub innej umowy.
 3. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa uchwała Zebrania Fundatorów.

§31

 1. W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej organów Fundacji, Zarząd może utworzyć Biuro Fundacji.
 2. Zadania i Regulamin Biura Fundacji określa Prezes Zarządu.

§32

Zarząd może powołać, jako swój organ doradczy, Komisję Programową, złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.

§33

 1. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek
  • jego odwołania z tej funkcji,
  • śmierci członka Zarządu,
  • rezygnacji członka Zarządu z pełnienia tej funkcji.

   

 2. Zebranie Fundatorów może odwołać członka Zarządu w każdym czasie. Z chwilą odwołania rozwiązuje się także stosunek pracy lub inny stosunek prawny i nie wymaga to odrębnego oświadczenia Fundacji.

§34

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał.
 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów chyba, że postanowienia Statutu stanowią inaczej, w obecności nie mniej niż połowy Członków Zarządu.
 3. Każdy Członek Zarządu ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych, decydujący jest głos Prezesa.

§35

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na żądanie członka Zarządu lub Rady Fundacji lub Fundatora.
 2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są na posiedzeniu obecni, a żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
 3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes.
 4. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.

§36

 1. Członek Rady Fundacji ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Zarząd obowiązany jest rozpatrzyć sprawę, o której rozpatrzenie wniosła Rada, lub Zebranie Fundatorów na najbliższym posiedzeniu, po otrzymaniu żądania Rady lub Zebrania Fundatorów.

 

Sposób Reprezentacji

§37

 1. W przypadku zarządu jednoosobowego, Fundację reprezentuje Prezes zarządu jednoosobowo, w przypadku zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo, Wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 3, składają: Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działając łącznie.
 3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich umocowania.
 4. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczanie pism Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

 

ROZDZIAŁ V – Działalność gospodarcza fundacji

§38

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  • Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
  • Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania;
  • Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
  • Przetwarzanie danych zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych;
  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
  • Wychowanie przedszkolne;
  • Szkoły podstawowe;
  • Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych;
  • Szkoły policealne oraz wyższe;
  • Pozaszkolne formy edukacji;
  • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
  • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania;
  • Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
  • Działalność związana ze sportem;
  • Doradztwo związane z zarządzaniem;
  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
  • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane;
  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, 
z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  • Działalność wspomagająca edukację;
  • Badania i analizy techniczne;

   

 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie wyodrębnionych organizacyjnie zakładów lub zakładu, na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd.

§39

 1. Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego oraz nabywać, zbywać udziały i akcje w spółkach kapitałowych.
 2. Działalność gospodarcza, o której mowa w  § 39 powinny być podejmowane w rozmiarach służących realizacji statutowego celu Fundacji.
 3. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również, na podstawie odrębnych umów, wspierać lub współuczestniczyć w zbliżonej z jej celami, działalności innych fundacji i podmiotów.
 4. Dochody pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn przeznacza się wprost na realizację celów statutowych Fundacji, chyba że darczyńca lub testator postanowi co innego.

 

ROZDZIAŁ VI – Połączenie Fundacji

§40

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbieżnych celach na warunkach określonych umową przez obie Fundacji.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zostać ograniczony cel Fundacji.
 3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VII – Zmiana Statutu

§41

 1. Zmiana Statutu Fundacji wymaga uchwały Zebrania Fundatorów.
 2. Uchwały Zebrania Fundatorów w zakresie zmiany Statutu zapadają większością głosów.

 

ROZDZIAŁ VIII – Likwidacja Fundacji

§42

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów lub po wyczerpaniu środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 3. Likwidatorami są wszyscy członkowie Zarządu, chyba że Zebranie Fundatorów wyznaczy do pełnienia funkcji likwidatora inną osobę lub osoby.
 4. Z ważnych powodów Zebranie Fundatorów może, z własnej inicjatywy lub na wniosek pozostałych likwidatorów, odwołać likwidatora.
 5. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące spawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności i wypełnić zobowiązania Fundacji.
 6. W granicach swoich kompetencji, określonych w punkcie 4 niniejszego paragrafu, likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw Fundacji oraz reprezentowania jej na zewnątrz. W tym samym zakresie przysługują im wszystkie uprawnienia Zarządu.

 

ROZDZIAŁ IX – Postanowienia końcowe

§43

 1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
 2. Treść Statutu została ustalona przez Fundatorów Pana Grzegorza Pytkowskiego oraz Pana Grzegorza Popielarza w dniu 27 lipca 2010 r.