Projekty

 

 

Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

 

Wsparcie bieżącego funkcjonowania Polskiej Szkoły Forum w Mostoles im. Marii Konopnickiej działającej przy Hiszpańsko-Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym Forum

Źródło finansowania: Senat RP.

Termin realizacji zadania: 01.08.2018 – 30.11.2018 (w trakcie realizacji)

Krótki opis projektu: Polska Szkoła Forum w Mostoles im. Marii Konopnickiej działającej przy Hiszpańsko-Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym Forum jest polonijną społeczną placówką oświatową. W roku 2018 będzie obchodzić 15 rocznicę jej powstania. Od początków działalności zależało jej, by stworzyć szkołę nowoczesną, w której uczniowie zapoznają się z dziedzictwem narodowym i językiem polskim. Placówka stara się, aby wspólne działania zmierzały w kierunku wykreowania postawy człowieka bez kompleksów, dumnego ze swojego pochodzenia, ale także ciekawego świata i innych kultur. To dla wszystkich zaangażowanych osób: nauczycieli, rodziców i uczniów wielkie wyzwanie. Tym bardziej, ze szkoła boryka się z wieloma problemami. Szczególną barierą w osiąganiu założonych celów jest zasób finansowy szkoły. Dlatego możliwość skorzystania z dotacji jest dla placówki sprawą niezwykłej wagi. Mogłoby się wydawać, ze działalność placówki sprowadza się do jednego dnia w tygodniu. Nic bardziej mylnego. Życie szkoły toczy się przez siedem dni w tygodniu, tyle, ze poza jej murami, absorbując ludzi z nią związanych. Sobotnie zajęcia są wynikiem starań, zabiegów i wszelkich działań prowadzonych przez cały tydzień. Polska szkoła to pasja dla Polaków w Hiszpanii. W ramach realizacji zdania polska szkoła zostanie wsparta w codziennym, bieżącym funkcjonowaniu. Placówka zostanie wyposażona, m.in. w pomoce dydaktyczne. Dzięki nim Polscy nauczyciele i uczniowie będą mieć możliwość edukowania się w lepszych warunkach. Dzięki wyposażeniu w pomoce dydaktyczne, możliwe będzie wsparcie bieżącego funkcjonowania tej placówki. Wsparcie te jest bezpośrednio związane z prowadzonym w placówce procesem nauczania. Zakres wsparcia odpowiada potrzebom szkoły.

Całkowita wartość zadania: 46 566,00 zł

Kwota dotacji: 41 366,00 zł

 

 

Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

Zwiększenie obszaru oddziaływania pisma polonijnego Gwiazda Polarna 

Termin realizacji zadania: 01.07.2018 – 30.12.2018 (w trakcie realizacji)

Źródło finansowania – Senat RP

Krótki opis projektu: Gwiazda Polarna jest dwutygodnikiem polonijnym o zasięgu obejmującym całe Stany Zjednoczone. Dociera do skupisk polonijnych rozsianych we wszystkich stanach USA, także tam gdzie nie ma dostępu do polskich placówek kulturalnych i oświatowych. Czytana jest zarówno przez starsze pokolenie emigrantów jak i najnowsze. Często także jest jedynym źródłem informacji z Polski i o Polsce, jedynym kontaktem z językiem ojczystym. W najbliższym roku pismo chciałoby się wzbogacić o nowe działy informacyjne, rozpocząć współprace z nowymi autorami, uatrakcyjnić szatę graficzna. Dzięki temu mogłoby dotrzeć do nowych środowisk, najnowszej fali polskiej emigracji w USA, zwłaszcza młodych i zachęcić ich tym samym do wyjazdów i odwiedzin w Polsce, a w przyszłości nauki i inwestowania tam. Uzyskane środki z dofinansowania mają być przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności w postaci honorariów autorów, tłumaczeń, druku i dystrybucji egzemplarza, usług graficznych, promocji. Projekt odpowiada zdefiniowanym potrzebom pisma Gwiazda Polarna. Obecny nakład czasopisma to 2,5 tys., docelowy wynosi zaś 6 tys. Zadaniem zostanie objętych 12 numerów (6 miesięcy x 2 numery na miesiąc). W ramach realizacji zadania pismo zostanie wyposażone w sprzęt i zostaną pokryte koszty bieżącego funkcjonowania co pozwoli na dotarcie do szerszego grona odbiorców. Uzyskane środki z dofinansowania zostaną przeznaczone na honoraria autorów, tłumaczenia tekstów, składu, druku, promocji, pokrycia kosztów księgowości i pokrycia kosztów kolportażu gazety. Projekt odpowiada zdefiniowanym potrzebom pisma.

Całkowita wartość zadania: 94 860,00 zł

Kwota dotacji: 87 000,00 zł

 

 

Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

 

Wyposażenie Polskiej Szkoły Dublin 15 im. Konstancji i Kazimierza Markiewiczów 

Termin realizacji zadania: 01.08.2018 – 30.11.2018(w trakcie realizacji)

Źródło finansowania – Senat RP

Krótki opis projektu: Projekt „Wyposażenie Polskiej Szkoły Dublin 15 im. Konstancji i Kazimierza Markiewiczów” ma na celu stworzenia dogodniejszych warunków edukacji dla uczniów i nauczycieli, tak aby placówka była atrakcyjna dla rodziców i konkurencyjna. Obecne środki placówki na wyposażenie sal lekcyjnych są ograniczone. Dlatego niezbędne jest doposażenie szkoły, by uczniowie mieli możliwość nauki w dogodnie wyposażonych salach lekcyjnych. Dzięki wsparciu placówka stanie się atrakcyjna i konkurencyjna. W ramach   realizacji zdania polska szkoła zostanie wyposażona w materiały dydaktyczne i meble. Dzięki nim Polscy nauczyciele i uczniowie będą mieć możliwość edukowania się w lepszych warunkach. Wsparcie to jest bezpośrednio związane z prowadzonym w placówce procesem nauczania. Zakres wsparcia odpowiada potrzebom szkoły.

Całkowita wartość zadania: 48 400,00 zł

Kwota dotacji: 45 471,00 zł

 

 

Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

 

Wyposażenie Polskiej Szkoły w Galway im. Wisławy Szymborskiej 

Termin realizacji zadania: 01.08.2018 – 30.11.2018 (w trakcie realizacji)

Źródło finansowania – Senat RP

Krótki opis projektu: Projekt „Wyposażenie Polskiej Szkoły w Galway im. Wisławy Szymborskiej” ma na celu stworzenia dogodniejszych warunków edukacji

dla uczniów i nauczycieli, tak aby placówka była atrakcyjna dla rodziców i konkurencyjna. Obecne środki placówki na wyposażenie sal lekcyjnych są ograniczone. Dlatego niezbędne jest doposażenie szkoły, by uczniowie mieli możliwość nauki w dogodnie wyposażonych salach lekcyjnych. Dzięki wsparciu placówka stanie się atrakcyjna i konkurencyjna, uczniowie będą mieli dostęp do polskich materiałów edukacyjnych, które również będą zakupione w ramach projektu. W godzinach popołudniowych placówka planuje dla rodziców pogadanki, prelekcje o problematyce nauczania w polskich szkołach. Wyposażenie placówki uatrakcyjni ofertę edukacyjną i zostało zdefiniowane na podstawie jej potrzeb. W ramach realizacji zadania polska szkoła zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne i meble. Dzięki nim Polscy nauczyciele i uczniowie będą mieć możliwość edukowania się w lepszych warunkach. Dzięki wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i meble możliwe będzie wsparcie bieżącego funkcjonowania tej placówki poprzez wykorzystanie narzędzi i technologii XXI wieku. Wsparcie to jest bezpośrednio związane z prowadzonym w placówce procesem nauczania. Zakres wsparcia odpowiada potrzebom szkoły.

Całkowita wartość zadania: 73 320,00 zł

Kwota dotacji: 64 681,00 zł

 

 

Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

 

Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie 

Termin realizacji zadania: 01.08.2018 – 30.11.2018 (w trakcie realizacji)

Źródło finansowania – Senat RP

Krótki opis projektu: Projekt „Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie” adresowany jest do nauczycieli oraz uczniów szkoły podstawowej na Litwie, których językiem nauczania jest język polski. Projekt obejmuje wsparcie bieżącego funkcjonowania placówki edukacyjnej w Pakienie poprzez wyposażenie uzupełniające sal lekcyjnych w niezbędne meble. Zakup mebli stanowić będzie wyposażenie uzupełniające sal. Projekt odpowiada potrzebom placówki. W ramach realizacji zdania polska szkoła podstawowa zostanie wyposażona w meble szkolne. Dzięki nim Polscy nauczyciele i uczniowie będą mieć możliwość edukowania się w lepszych warunkach. Wsparcie to jest bezpośrednio związane z prowadzonym w placówce procesem nauczania. Zakres wsparcia odpowiada potrzebom szkoły.

Całkowita wartość zadania: 40 100,00 zł

Kwota dotacji: 37 991,00 zł

 

 

Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

 

Wsparcie bieżącego funkcjonowania Polskiej Szkoły Forum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Madrycie z Polsko-Hiszpańskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Forum 

Termin realizacji zadania: 01.08.2018 – 30.11.2018 (w trakcie realizacji)

Źródło finansowania – Senat RP

Krótki opis projektu: Polska Szkoła Forum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Madrycie z Polsko-Hiszpańskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Forum jest polonijną społeczną placówką oświatową. Od początków działalności zależało jej, by stworzyć szkołę nowoczesna, w której uczniowie zapoznają się z dziedzictwem narodowym i językiem polskim. Placówka stara się, aby wspólne działania zmierzały w kierunku wykreowania postawy człowieka bez kompleksów, dumnego ze swojego pochodzenia, ale także ciekawego świata i innych kultur. To dla wszystkich zaangażowanych osób: nauczycieli, rodziców i uczniów wielkie wyzwanie. Tym bardziej, ze szkoła boryka się z wieloma problemami. Szczególna bariera w osiąganiu założonych celów jest zasób finansowy szkoły. Dlatego możliwość skorzystania z dotacji jest dla placówki sprawa niezwykłej wagi. Mogłoby się wydawać, ze działalność placówki sprowadza się do jednego dnia w tygodniu. Nic bardziej mylnego. Życie szkoły toczy się przez siedem dni w tygodniu i absorbuje również ludzi z nią związanych. Zajęcia są wynikiem starań, zabiegów i wszelkich działań prowadzonych przez cały tydzień. Polska szkoła to pasja dla Polaków w Hiszpanii. W ramach realizacji projektu będzie miało miejsce wsparcie bieżącego funkcjonowania placówki poprzez zakup mebli. Podniesienie atrakcyjności edukacji i bazy lokalowej poprzez wyposażenie placówki w meble. Dzięki wyposażeniu szkoły w meble możliwe będzie wsparcie bieżącego funkcjonowania tej placówki.

Całkowita wartość zadania: 36 972,00 zł

Kwota dotacji: 34 672,00 zł

 

Projekt współfinansowany przez

Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

 

 

Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce. Współpraca szkół polskich i irlandzkich. Edycja z 2017 r.

 

Termin realizacji zadania: 01.10.2017 – 30.09.2018 (w trakcie realizacji)

Źródło finansowania – Ministerstwo Edukacji Narodowej

Krótki opis projektu: Celem głównym projektu jest nawiązanie i wzmocnienie relacji pomiędzy uczniami polskich szkół funkcjonujących w Irlandii oraz uczniami szkół w Polsce poprzez wypracowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych związanych z rocznicą odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, tj.:

 1. a) opracowaniem gry interaktywnej przez nauczycieli dla uczniów, która będzie promować wartości związane z patriotyzmem,
 2. b) stworzeniem 2 gier miejskich, której celem jest przybliżenie sylwetek znanych Polaków oraz miejsc związanych z ich życiem i działalnością, historii i kultury Polski,
 3. c) opracowaniem i nakręceniem 4 filmów promujących polską niepodległość, twórczość, kulturę, sztukę, zabytki, tradycje i zwyczaje.

Współpraca będzie realizowana online przy pomocy istniejących narzędzi ICT (np. wideokonferencje za pośrednictwem multitablicy czy skype), umożliwiających współpracę i kontakt między szkołami, uczniami i nauczycielami oraz poprzez wyjazdy edukacyjne uczniów i nauczycieli do partnerskich szkół.

Realizacja projektu odbędzie się w terminie 01.10.2017 – 30.09.2018.

Beneficjentami końcowymi projektu są:

 1. uczniowie do ukończenia 18 roku życia uczący się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów w języku polskim w Polskiej Szkole w Dublinie i Galway oraz nauczyciele prowadzący nauczanie ww. przedmiotów we wskazanych szkołach,
 2. uczniowie i nauczyciele szkół w Polsce – Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach oraz Szkoły Podstawowej Pro Futuro w Warszawie.

Projekt będzie realizowany na zasadzie partnerstwa szkół:

 1. para Szkoła Pro Futuro oraz Polska Szkoła w Galway,
 2. para Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach oraz Polska Szkoła w Dublinie.

Miejsce realizacji zadania to:

 1. Warszawa – Polska,
 2. Ząbki – Polska,
 3. Dublin – Irlandia,
 4. Galway – Irlandia

Projekt został opracowany wspólnie przez fundację Bliżej Polski we współpracy ze szkołami w Polsce i Irlandii, a przede wszystkim jego uczniami i nauczycielami, którzy aktywnie w tym procesie uczestniczyli oraz podejmują się jego realizacji. Uczniowie z obu krajów realizują działania przewidziane w projekcie, które mają miejsce zarówno w Polsce, jak i Irlandii. Projekt zakłada kontynuację współpracy po zakończeniu jego realizacji oraz przewiduje zaangażowanie uczestników w działania wolontariackie. Językiem współpracy jest język polski.

Projekt skierowany jest bezpośrednio do wszystkich uczniów szkół biorących udział w projekcie (przede wszystkim klasy 6-7 w odniesieniu polskim oraz 4,5,6, gimnazjum w odniesieniu irlandzkim), w wizytach bezpośrednich w Polsce i Irlandii weźmie z kolei udział po 9 uczniów i 2 nauczycieli z każdej placówki, jako tzw. ambasadorzy placówki. Różnorodność wiekowa uczniów wzbogaca grupę tj. starsi stają się mentorami młodszych a młodsi wnoszą energię i nietuzinkowe pomysły.

Kwota dotacji: 160 000, 00 zł

 

Projekt współfinansowany przez

Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce. Współpraca szkół polskich, irlandzkich i hiszpańskich. Edycja z 2018 r. 

Termin realizacji zadania: 01.09.2018 – 31.08.2019 (w trakcie realizacji)

Źródło finansowania – Ministerstwo Edukacji Narodowej

Krótki opis projektu: Celem głównym projektu jest nawiązanie i wzmocnienie relacji pomiędzy uczniami polskich szkół funkcjonujących w Hiszpanii i Irlandii oraz uczniami szkół w Polsce poprzez wypracowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych związanych z rocznicą odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, tj.:

 1. a) opracowaniem gry interaktywnej przez nauczycieli dla uczniów, która będzie promować wartości związane z patriotyzmem,
 2. b) stworzeniem 6 gier miejskich, której celem jest przybliżenie sylwetek znanych Polaków oraz miejsc związanych z ich życiem i działalnością, historii i kultury Polski,
 3. c) opracowaniem i nakręceniem 6 filmów promujących polską niepodległość, twórczość, kulturę, sztukę, zabytki, tradycje i zwyczaje.

Współpraca będzie realizowana online przy pomocy istniejących narzędzi ICT (np. wideokonferencje za pośrednictwem multitablicy czy skype), umożliwiających współpracę i kontakt między szkołami, uczniami i nauczycielami oraz poprzez wyjazdy edukacyjne uczniów i nauczycieli do partnerskich szkół.

Realizacja projektu odbędzie się w terminie 01.09.2018 – 31.08.2019 (12 miesięcy).

Beneficjentami końcowymi projektu są:

 1. uczniowie do ukończenia 18 roku życia uczący się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów w języku polskim oraz nauczyciele prowadzący nauczanie ww. przedmiotów ze szkół:
 2. a) Polska Szkoła Forum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Madrycie z Polsko-Hiszpańskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Forum;
 3. b) Polska Szkoła Forum im. Marii Konopnickiej w Mostoles działająca przy Hiszpańsko Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym Forum;
 4. c) Polska Szkoła w Wexford im. Pawła Edmunda Strzeleckiego.
 5. uczniowie i nauczyciele szkół w Polsce:
 6. a) Szkoła Podstawowa nr 6 w Słupsku;
 7. b) I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Suwałkach;
 8. c) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach.

Projekt będzie realizowany na zasadzie partnerstwa szkół:

 1. para: Polska Szkoła Forum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Madrycie i I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Suwałkach.
 2. para: Polska Szkoła Forum im. Marii Konopnickiej w Mostoles i Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach.
 3. para: Polska Szkoła w Wexford i Szkoła Podstawowa nr 6 w Słupsku.

Miejsce realizacji zadania to:

 1. Słupsk – Polska,
 2. Ząbki – Polska,
 3. Suwałki – Polska,
 4. Madryt – Hiszpania.
 5. Mostoles – Hiszpania,
 6. Wexford – Irlandia.

Projekt został opracowany wspólnie przez oferenta we współpracy ze szkołami w Polsce oraz Hiszpanii i Irlandii, a przede wszystkim jego uczniami i nauczycielami, którzy aktywnie w tym procesie uczestniczyli oraz podejmują się jego realizacji. Uczniowie z wszystkich trzech krajów realizują działania przewidziane w projekcie, które mają miejsce zarówno w Polsce, jak i Hiszpanii i Irlandii. Projekt zakłada kontynuację współpracy po zakończeniu jego realizacji oraz przewiduje zaangażowanie uczestników w działania wolontariackie. Językiem współpracy jest język polski.

Projekt odpowiada na zdefiniowane potrzeby szkół polskich za granicą. Projekt skierowany jest bezpośrednio do wszystkich uczniów szkół biorących udział w projekcie w wizytach bezpośrednich w Polsce oraz Hiszpanii i Irlandii. W wizytach weźmie udział po 8 uczniów i 2 nauczycieli z każdej placówki, jako tzw. ambasadorzy placówki (tym samym liczba uczestników jest zrównoważona). Różnorodność wiekowa uczniów wzbogaca grupę tj. starsi stają się mentorami młodszych a młodsi wnoszą energię i nietuzinkowe pomysły. Niniejszy projekt jest komplementarny i jest kontynuacją projektu pt. „Współpraca szkół polskich i irlandzkich”, który był składany przez Fundację Bliżej Polski w ramach zeszłorocznego konkursu „Rodzina polonijna” i w rankingu ostatecznym uplasował się na pierwszym miejscu wraz z największą liczbą punktów, przyznaną przez oceniających. Projekt ten jest z sukcesem realizowany od października 2017 r. do września 2018 r. przez Polskie Szkoły w Dublinie i Galway oraz Szkołę

Podstawową nr 3 w Ząbkach oraz Szkołę Podstawową Pro Futuro w Warszawie. Jego opis jest dostępny na stronie internetowej: rodzinapolonijna.pl W ramach tworzonej strony internetowej możliwa będzie wymiana doświadczeń wszystkich szkół biorących udział w projekcie.

Kwota dotacji: 120 000,00 zł

 

 

Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

 

 

„Polska – moja mała Ojczyzna” – Goście z SP w Gnojniku – Czechy

Źródło finansowania – Senat RP

W dniach 11 – 20 sierpnia 2011 roku gościliśmy w Polsce przyjaciół z Czech, którzy przyjechali do nas z miejscowości Gnojnik. Goście podczas pobytu mogli zapoznać się zarówno z naszą historią, jak również uczestniczyli aktywnie w patriotycznych uroczystościach, zwiedzali zabytki, muzea, brali udział w rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej. Po trudach wycieczek mogli zrelaksować się uczestnicząc w zabawach i grach sportowych.

 

PROGRAM OBOZU SPORTOWEGO DLA MŁODŻIEŻY POLSKIEJ Z GRODNA

 

Zadanie realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011r.

 

Dzień 1 – 11 sierpień ( czwartek) Odebranie grupy z Warszawy; Przejazd do hotelu – zakwaterowanie; Śniadanie; Odpoczynek, zajęcia rekreacyjne, spacer po okolicy; Obiad; Zajęcia sportowe ( orlik- duże boisko i małe); 19.00 kolacja; Zajęcia sportowe, pływalnia.

 

Dzień 2 – 12sierpień (piątek) 8.30 śniadanie; Zajęcia na hali sportowej; 13.00 obiad; Wyjazd na rozgrywki sportowe z rówieśnikami z Polski; 19.00 Kolacja; Konwersacje i zajęcia integracyjne.

 

Dzień 3 – 13 sierpień (sobota) 8.30 śniadanie; Treningi koszykarskie i ogólnorozwojowe; 13.00 obiad; 13.30 wyjazd do Warszawy; Zwiedzanie Muzeum Sportu w Centrum Olimpijskim; Spacer z przewodnikiem po Starym Mieście; Kibicowanie na meczu pierwszoligowej drużynie Dolkan – Ząbki; Udział w uroczystościach lokalnych w Ząbkach; Kolacja; Spotkanie z historykiem prof. Wiesławem Wysockim.

 

Dzień 4 – 14 sierpień (niedziela) 8.30 śniadanie; Treningi sportowe; 13.00 obiad; Udział w uroczystościach lokalnych w Ossowie. Widowisko plenerowe – Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920r.; 19.00 kolacja; Projekcja filmu , integracja z rówieśnikami z Polski.

 

Dzień 5 – 15 sierpień (poniedziałek) 8.30 śniadanie; Program patriotyczny – Msza św. ( dla chętnych) w kaplicy na Cmentarzu Poległych i wysłuchanie koncertu pieśni patriotycznych; 14.00 obiad; Trening koszykarski na terenie Ośrodka Sportowego; 19.00 kolacja; Zajęcia na pływalni.

 

Dzień 6 – 16 sierpień (wtorek) 8.30 śniadanie; Zajęcia sportowe, trening; 13.00 obiad; Gry sparingowe; 19.00 kolacja; Zajęcia rekreacyjne.

 

Dzień 7 – 17 sierpień (środa) 8.00 śniadanie; 8.30 Wycieczka – zwiedzanie Muzeum Chopina i parku w Żelazowej Woli; 14.00 Obiad; Sparingi z rówieśnikami z Polski; 19.00 kolacja; Zajęcia na pływalni i siłowni.

 

Dzień 8 – 18 sierpień (czwartek) 8.30 śniadanie; Treningi koszykarskie; 14.00 obiad; Treningi na hali i boisku sportowym; 19.00 kolacja; Ognisko, zajęcia integracyjne, konwersacje z młodzieżą polską.

 

Dzień 9 – 19sierpień (piątek) 8.00 śniadanie + prowiant; Wyjazd do Warszawy w programie : Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego Ogród Saski, Grób Nieznanego Żołnierza, Zwiedzanie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Ogród na dachu , gra w kręgle; 18.00 uroczysta kolacja; Podsumowanie pobytu, wręczenie upominków i dyplomów; Pożegnanie.

 

Dzień 10 – 20 sierpień (sobota) 8.00 śniadanie; Pakowanie bagaży; Obiad w formie prowiantu; Wyjazd.

 

 

Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

 

 

Projekt „Zakup, wyposażenie i montaż w 5 Szkołach Polonijnych (USA) zestawów tablic interaktywnych”

Źródło finansowania – Senat RP

W roku 2011 Fundacja wyposażyła w zestawy interaktywne następujące szkoły z USA.

 

Szkoły Polskie w USA

 • Polska Szkoła im Jana Pawła II w Lemont,
 • Polska Szkoła im Emilii Plater w Illinois,
 • Polska Szkoła im Jana Pawła II w Bostonie,
 • Polska Szkoła im Juliusza Słowackiego w Wheeling,
 • Polska Katolicka Szkoła im św. Ferdynarda w Chicago

 

W skład zestawu interaktywnego wchodzą: tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, komputer z oprogramowaniem.

Wszystkie wydatki zostały pokryte wyłącznie z dotacji od Senatu RP.

 

 

Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

 

 

Obóz sportowy dla dzieci zgromadzonych przy Związku Polaków w Grodnie – Białoruś

Źródło finansowania – Senat RP

W dniach 11-20 sierpnia na terenie powiatu wołomińskiego gościła ok. 40 – osobowa grupa młodzieży z Białorusi, która przybyła na zaproszenie Fundacji „Bliżej Polski” oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach.

 

– Jest to już kolejny przyjazd młodzieży z innego kraju. Wszystko jest przygotowane przez Fundację „Bliżej Polski”, w której działamy. Za jej pośrednictwem tworzymy programy, które udaje nam się realizować. W zeszłym roku podjęliśmy trud napisania kilkunastu programów, z których kilka realizujemy – informuje Karol Małolepszy, dyrektor PG Nr 1 w Ząbkach. Fundacja „Bliżej Polski” pozyskała na ten cel od marszałka Senatu wsparcie finansowe. Są to zadania realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu w zakresie opieki nad Polakami przebywającymi za granicą. W tym roku realizowane są programy dające możliwość wymiany młodzieżowej z Litwą, Białorusią, Czechami, Szkocją i USA.

 

Delegację białoruską tworzyły grupy sportowe ze Związku Polaków w Grodnie. Czterdziestoosobowa grupa Białorusinów przybyła 11 sierpnia i gościła na naszym terenie przez 10 dni. Program ich pobytu składał się z dwóch części.

 

Pierwsza to program patriotyczno-kulturowy, mający na celu umożliwienie poznania gościom środowiska polskiego poprzez naukę języka i historii Polski. W znakomity sposób pomagały w tym organizowane wycieczki, m.in. do: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sportu, Żelazowej Woli czy Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

Drugą część stanowiły treningi sportowe. Młodzież z Białorusi rozegrała kilka spotkań piłkarskich m.in. z drużynami młodzieżowymi z Dolcanu Ząbki czy Marcovi Marki. Na co dzień też wszyscy korzystali z zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Wołominie. Była to młodzież w wieku 14 -17 lat. W zdecydowanej większości to dzieci z polskich rodzin, chodzących do polskich szkół. To jeden z wielu projektów, jaki realizuje szkoła wraz z fundacją.

 

– Oprócz projektu dla klubu sportowego w Grodnie, napisaliśmy kolejny – „Razem zbudujemy czystą Europę” , w którym bierze udział Litwa, Szkocja i Polska. Następny program dotyczy dzieci z Czech. Goście z Czech odwiedzą nas już w październiku. Przygotowaliśmy też program dotyczący przyjazdu dzieci ze Stanów Zjednoczonych. Taki przyjazd już się odbył. Dzieci przebywały przez 7 dni na warsztatach dziennikarskich. Dodatkowo tworzyliśmy programy umożliwiające zakup sprzętu elektronicznego dla polskich dzieci na: Litwie, Ukrainie, w Czechach, jak i ufundowania tablic interaktywnych w szkołach przykościelnych w USA (w Chicago i Bostonie) – informuje dyrektor Małolepszy.

 

Głównym celem zainicjowania wymiany młodzieżowej jest chęć uświadomienia naszej młodzieży, że poza Ojczyzną mieszka wielu Polaków. – Młode pokolenie nie zawsze wie, dlaczego młodzi ludzie w Wilnie również mówią po polsku. Zmiany granic po 1945 roku odcisnęły wielkie piętno. Chodzi o to, żeby pokazać, że Polska jest bliżej. Nie jest naszym zamiarem kwestionowanie istniejących struktur państwowości, bo to jest nie do odwrócenia. Chodzi głównie o budowanie tożsamości i pokazanie naszej młodzieży, że Polacy są wszędzie – uzasadnia Karol Małolepszy.

 

Te spotkania dają ogromne korzyści emocjonalne ich uczestnikom. Wszyscy uczą się od siebie czegoś nawzajem, razem spędzają czas, nawiązują znajomości. Wszystko to, miejmy nadzieję, zaprocentuje w przyszłości.

 

*** „Co słychać? – Ząbkowska Gazeta Samorządowa” – autor Mirosław Oleksiak

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

 

 

Projekt „Razem zbudujmy czystą Europę”, etap I – Polska

Źródło finansowania: MSZ

Projekt „Razem zbudujmy czystą Europę” dotyczy zagadnień ekologicznych. Głównym jego celem jest zainteresowanie młodzieży problemami, takimi jak:

 • promowanie zdrowego trybu życia,
 • wspieranie ekologicznej żywności,
 • ochrona środowiska,
 • działania zmierzające do poprawy czystości ziemi,
 • recykling, utylizacja odpadów,
 • odnawialne źródła energii.

 

Do projektu przystępują szkoły z Litwy Szkocji i Polski. Zadania w nim wyznaczone będą realizowane w terminie od 04/01/2011 do 30/11/2011. Z każdej szkoły uczestniczy po 12 uczestników młodzież szkolna (od 12 do 16 lat) + 2 opiekunów.

 

Wytyczone cele będą realizowane poprzez włączenie projektu do szkolnego programu nauczania, dzięki czemu treści w nim zawarte będą trafiały do dużego grona uczniów. Planowane jest zorganizowanie zajęć pozaszkolnych, m.in. ekologicznych, sportowych oraz językowych.

 

Promowane będą rajdy, wędrówki, rozgrywki sportowe, a także wyprawy badające zanieczyszczenia występujące w środowisku.

 

Pobudzamy młodzież do rozwoju samorządności w celu umożliwienia lepszego startu w dorosłe życie. Prowadzone są akcje promujące zdrową żywność, dietę działania ekologiczne. Organizujemy debaty młodzieży z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego i posłów na sejm. Wymiana międzynarodowa dla młodzieży ma posłużyć porównaniu działań edukacyjnych i ekologicznych w różnych krajach w których mieszkają Polacy o różnym statusie i poziomie rozwoju. Chcemy również wykazać różnice i podobieństwa w dbałości o ekologie w poszczególnych krajach.

 

Głównym powodem, dla którego powstał projekt była chęć uświadomienia młodzieży konieczności dbałości o środowisko naturalne. Projekt zrodził się z potrzeby promowania aktywności obywatelskiej, naszych rodaków mieszkających w różnych krajach.

 

Etap I wizyta w Polsce

 

W dniach 12 do 20 kwietnia w Polsce przebywała grupa młodzieży z:

 • St Peter the Apostle High School Clydebank (Szkocja)
 • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II (Wilno – Litwa)
 • Wspólnie z uczniami Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach dyskutowali nad problemami ekologicznymi występującymi w poszczególnych krajach. Wspólnie młodzież uczestniczyła w zajęciach na Ścieżce Edukacji Leśnej zorganizowanej przez Nadleśnictwo w Drewnicy.

 

Przyrodę Zalewu Zegrzyńskiego jak i znaczenie zalewu zegrzyńskiego dla Mazowsza młodzież poznała przy współudziale pracowników Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach. Młodzież metodą Mapy Myśli wypracowała wprowadzenie wzajemnego działania promującego ekologię i zdrowy styl życia. Uczestnicy opracowali własny przewodnik racjonalnego odżywiania i zorganizowali konferencje dla uczniów i nauczycieli pokazująca wyniki prac w danym kraju. (galeria)

 

Część młodzieży brała udział w Międzynarodowym turnieju piłki nożnej, który był elementem promowania zdrowego stylu życia.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

 

 

 

Książki do czytania i słuchania od darczyńców z Polski

Źródło finansowania: MSZ

Kilka tysięcy książek o wartości około 10 tys. złotych oraz 20 zestawów audiobooków dla szkół polskich na Wileńszczyźnie dotarło w piątek, 25 października, do Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. To dary firmy deweloperskiej Marvipol z Warszawy oraz Fundacji „Bliżej Polski”.

 

Więcej pod adresem

http://www.wilnoteka.lt/artykul/ksiazki-do-czytania-i-sluchania-od-darczyncow-z-polski

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

 

 

 

Polska Nowoczesna Edukacja – funkcja nauczyciela we wzmacnianiu roli języka polskiego i budowaniu wizerunku polskiej szkoły.

Źródło finansowania: MSZ

W dniach 6-18.06.2014 r. na Fundacja Bliżej Polski realizował projekt „Polska Nowoczesna Edukacja – funkcja nauczyciela we wzmacnianiu języka polskiego i budowaniu wizerunku polskiej szkoły”. Uczestnikami przedsięwzięcia byli Polacy mieszkający poza granicami kraju, nauczyciele z polskich szkół na Białorusi, Litwie, Ukrainie i w Czech.

 

Program został sfinansowany ze Środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych
40-osobowa grupa zakwaterowana była w Wołominie. Zajęcia programowe były realizowane w:

 • Liceum Ekonomicznym w Wołominie
 • Zespole Szkół nr 4 w Wołominie
 • Bibliotece Miejskiej w Wołominie
 • Publicznym Gimnazjum nr 1 w Ząbkach
 • Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

W trakcie zajęć powszechnie wykorzystywano najnowsze osiągnięcia techniki zarówno do zajęć z literatury polskiej i języka polskiego jak również z zakresu najnowszych rozwiązań metodycznych.

 

Podczas warsztatów nauczycieli korzystali z zasobów edukacyjnych stworzonych przez nauczycieli gimnazjum z Ząbek.

 

Nasi goście mogli przyjrzeć się pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych: tablic multimedialnych, platform edukacyjnych.

 

Zajęcia z platformy edukacyjnej its learning i programowania to bardzo ważny element w projekcie którego efekty będziemy obserwować przez najbliższe 3 lata. Wspólne opracowywanie materiałów edukacyjnych jak i dostęp do zasobów edukacyjnych platformy to plan do przyszłej pracy którą rozpoczęliśmy w trakcie projektu.

 

Miłym akcentem było spotkanie zaprzyjaźnionym z Fundacją twórca metody szybkiego uczenia się języków obcych, p. Coline Rose.

 

Większość z przybyłych gości przez całe życie mieszka poza Polską, mimo to wszyscy posługują się doskonałą polszczyzną, świetnie orientują się, co się dzieje w kraju, znają kulturę narodową, czytają naszą najnowszą literaturę.
Ważnym elementem było nawiązanie relacji, które, jak sądzimy, będą podtrzymywane mimo dzielącej nas odległości.

 

Pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia była dla naszych nauczycieli wielką przyjemnością. Mogliśmy wymieniać się nie tylko doświadczeniem zawodowym, ale bliżej poznać swoich kolegów, a także porozmawiać o zwyczajnych sprawach, pojechać razem do teatru czy pójść na spacer.

Polonijny wolontariat – przedsięwzięcie.

Więcej pod adresem:
http://www.fahrenheitcenter.org/polonia-internship-2014.html#

 

 

Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

 

 

Wsparcie funkcjonowania Szkoły sobotnio-niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. W. Reymonta.

Źródło finansowania: Senat RP

Dzięki wsparciu finansowemu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwie Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im.W.Reymonta zostało wsparte finansowo przez Fundację Bliżej Polski. Przy Toarzystwie od 2000r. działa sobotnio-niedzielna szkoła nauczania języka polskiego. W roku szkolnym 2016/2017 zorganizowano 10 grup (dla dzieci w starszym wieku szkolnym, dla dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz dla dorosłych). Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. W każdej grupie jest do 20 uczniów. Dzieci są aktywne, chętnie uczestniczą we wszystkich uroczystościach zorganizowanych w ciągu roku z okazji Święta Niepodległości, Dnia Konstytucji 3 Maja, Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz innych. Przy Towarzystwie Kultury Polskiej działa dziecięcy zespół wokalny «Czerwone Jabłuszko». Uczniowie Szkoły odnoszą wiele sukcesów w konkursach i olimpiadach z języka polskiego. Dzięki projektowy „Wsparcie funkcjonowania Szkoły sobotnio-niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. W. Reymonta” szkoła została wyposażena w sprzęt ICT. Wyposażenie szkoły w nowoczesne rozwiązania techniczne sprzyja podniesieniu atrakcyjności lekcji z nauczania języka, literatury polskiej i historii Polski.

 

Projekt został został zrealizowany ze środków Senackich w ramach kierunku
1.1 Wspieranie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinasowanie kosztów bezpośrednio związanych z procesem nauczania

Fundacja Bliżej Polski uczestniczyła w targach BETT Show 2015 które odbyły się w styczniu 2015 r. w Londynie. W ramach akcji Fundacja współfinansowała i wspierała wyjazd 8 osób w tym przedstawicieli nauki i edukacji, środowisk akademickich oraz członków Fundacji. Targi Bett Show 2015 były 30 edycją tego wydarzenia i zgromadziły 35044 uczestników z 113 krajów świata. Dzięki zaangażowaniu Fundacji Bliżej Polski w integrację i networking między różnymi środowiskami polonijnymi i krajowymi udało się nawiązać wiele cennych realcjii, które w przyszłości zaowocowują zwiększoną współpracom między środowiskami polonijnymi a krajowymi.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

 

Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Fundacja Bliżej Polski wraz z Canada Poland Chamber of Commerce zorganizowała konferencję dla firm polonijnych na temat możliwości inwestowania i współpracy z Polską. Podczas konferencji odbył się również konkurs dla najlepszych firm, przedsiębiorstw i pracowników pochodzenia polskiego w Kanadzie.

Źródło finansowania: MSZ

Projekt składał się z trzech modułów:

 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji dla firm polonijnych z warsztatami prowadzonymi przez ekspertów z Polski.
 2. Przeprowadzenie konkursu dla najlepszych firm, przedsiębiorstw i pracowników pochodzenia polskiego w Kanadzie zakończonego galą rozdania nagród Excellence Awards.
 3. Stworzenie portalu internetowego służącego przeprowadzeniu konkursu (zbieranie zgłoszeń, umieszczenie formularzy i regulaminów) oraz zachęcającego do współpracy gospodarczej z Polską poprzez materiały i opracowania dot. inwestowania i współprac, również w j. angielskim.

 

Harmonogram konferencji

Agenda:

 

8:45 am – Registration, continental breakfast

 

9:00 am – Welcome

 

9:10 am – “Overview of the economic situation in Poland and investment opportunities”

by Rafał Pawlak the Trade Commissioner of the Republic of Poland,

 

9:45 am – Q& A

 

10 am – coffee break

 

10:30 am – “Poland to Europe – smart investing” by Grzegorz Pytkowski and Marcin Susmanek

 

Fundacja Bliżej Polski (Foundation Closer to Poland)

 

11:30 –Q&A

 

12:30 – Hot lunch

 

13:30 – „Bringing Ontario to the World” by Vitaly Paroshyn

 

Manager, Europe & Middle East, International Trade Branch,

 

Ministry of International Trade

 

addressing support of the Government to Ontario exporters

 

14:00 – Q&A

 

14:15 – “Logistics of moving freight between Canada and Poland” by John Montecinos Account

 

Executive – Polimex Forwarding Corp

 

15:00 – Q&A

 

Więcej o projekcie znajdą państwo pod tym adresem: https://www.canada-poland.com/index.php/news/how-to-do-business-with-poland-gateway-to-european-markets